Biznis magazín o podnikaní a financiách

Podnikanie v doprave: Podmienky získania povolenia a licencií

Rozhodli ste sa podnikať v doprave? Toto odvetvie je rastúcim trhom. Mali by ste splniť mnohé zákonom stanovené podmienky. Najdôležitejším ustanovením je zákon o cestnej doprave č. 56 z roku 2012.

Podnikanie v doprave: Podmienky získania povolenia a licencií

Ak sa rozhodnete prevádzkovať dopravnú spoločnosť, potom musíte byť zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky, aj keď ste len SZČO. Vhodnejšou formou je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti ako SZČO.

Podmienky získania povolenia a licencií

Medzi podmienky pre získanie povolenia a licencií spoločenstva v cestnej nákladnej doprave patrí:

• Oprávnenie na podnikanie, teda musíte disponovať oprávnením na podnikanie v zmysle platnej legislatívy.

• Finančná spoľahlivosť znamená preukázať bonitu dopravnej spoločnosti v hodnote 9000 EUR na prvé vozidlo a 5000 EUR na každé ďalšie vozidlo v poradí. Ak sa jedná o spoločnosť novšiu ako 15 mesiacov, táto bonita sa preukazuje základným imaním prostredníctvom výpisu z OR SR.  Po uplynutí tejto doby sa bonita dokazuje účtovnou závierkou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedené v databáze registeruz.sk.

• Odborná spôsobilosť sa preukazuje garantom odbornej spôsobilosti, vedúceho dopravy, ktorý  je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Odborne spôsobilá osoba musí byť spoločníkom s minimálne 15% obchodným podielom, štatutárnym orgánom, ale zamestnancom spoločnosti.

• Prepravný poriadok by mal zahŕňať kroky, ako spoločnosť vykonáva svoju činnosť.

• Vozidlá na cestnú nákladnú dopravu. Podnikateľ môže preukázať vzťah k vozidlám

• cez vlastnícky vzťah, leasing alebo nájomný vzťah.

• Technická základňa je miesto na parkovanie vozidiel s minimálne požadovanou plochou na ťahač návesu 60 m². Pozemok by ste mali vlastniť, alebo mať platnú nájomnú zmluvu.
 
Do procesu vybavenia povolenia a licencie na cestnú nákladu dopravu sa môže podnikateľ pustiť sám, alebo môže využiť služby externého dodávateľa.