Biznis magazín o podnikaní a financiách

Ako vyhodnotiť a zlepšiť efektívnosť logistiky vo vašej firme?

Veľký rozdiel medzi výrobnými spoločnosťami a firmami poskytujúcimi služby je v tom, akým spôsobom funguje ich logistika (či už na vnútropodnikovej alebo na externej úrovni). Zatiaľ čo poskytovatelia služieb riešia predovšetkým presuny ľudských zdrojov, výrobné spoločnosti musia zaisťovať oveľa zložitejšie logistické toky nadväzujúce hlavne na toky materiálový od odberateľov, medzi výrobnými stanoviskami a zariadeniami, až po dopravenie kompletného výrobku k predajcovi či zákazníkovi. Najmä v úvodnej a konečnej fáze tohto logistického reťazca zohráva hlavnú úlohu nákladná preprava.

Ako vyhodnotiť a zlepšiť efektívnosť logistiky vo vašej firme?
(zdroj: unsplash.com)

Ako pristupovať k logistike na internej a externej úrovni spoločnosti

Logistika výrobného podniku sa skladá z niekoľkých častí, ktoré sa primárne orientujú práve na zmienené fázy materiálového toku. Základné členenie tak zahŕňa logistiku orientovanú na dovoz surovín, ich distribúciu v rámci podniku a presun poloproduktov a produktov, a následne logistiku produktov v rámci dodávateľskej činnosti. Prepravu surovín spravidla zabezpečuje dodávateľ, nie je však výnimkou zmluvné dojednanie, kde zodpovednosť za ňu leží na odoberateľovi. Vnútropodniková logistika býva riešená vlastnými nástrojmi a vybavením, logistika orientovaná na odvoz výrobkov, resp. logistiku v rámci servisu (ak je realizovaná) je potom celkovo v kompetencii spoločnosti.

Čo znamená hodnotenie efektivity logistiky

Každý proces v spoločnosti vyžaduje určitý súbor operácií, ktorých špecifiká je možné hodnotiť s ohľadom na ich efektivitu a produktivity, a teda prínosy pre subjekt a jeho výnosy. U logistiky toto platí kompletne, predovšetkým kvôli možnostiam využitia externých služieb, ako je špedícia. Ak chcete vynakladať optimalizované prostriedky na logistiku, je potrebné realizovať jej celkové zhodnotenie, a to s ohľadom na všetky logistické toky a reťazce, ktoré vo firme jestvujú. Hodnotenie efektivity je potom realizované podrobnou analýzou, ktorý zhodnotí nielen samotný aplikovaný prepravný proces, sústredí sa predovšetkým na:

– nástroje a prostriedky, ktoré sa k jeho realizácii používajú
– náklady, ktoré z jeho riešenia spoločnosti plynú
– dobu, za ktorú je možné operáciu dokončiť
– nadväznosť na ďalšie toky či operácie

Všetky tieto aspekty sa berú do úvahy a analyzuje sa ich efektivita, čiže množstvo vynaložených zdrojov na dosiahnutie potrebného výsledku.

Vylepšenie efektivity logistiky vo firme

Na základe analýzy je potom možné pracovať s konkrétnymi údajmi týkajúcimi sa logistického reťazca spoločnosti. V tejto fáze je potrebné vytipovať tie časti reťazce, ktoré nedosahujú otreného pomeru cena/výkon. Pre tieto súčasti reťazce sú navrhnuté nápravné opatrenia smerujúce k ich vylepšeniu, ktoré môžu byť rôzneho druhu. U sektoru dodávania surovín je to predovšetkým hľadanie takých dodávateľov, ktorý sa nachádzajú v blízkosti výrobného závodu a ponúkajú dostatočne kvalitné suroviny. Na vnútropodnikovej úrovni je to potom najmä skrátenie vzdialeností nadväzujúcich stanovísk výrobného procesu. Veľké zefektívnenie je možné dosiahnuť riešením nákladnej prepravy k distribútorovi/ predajcovi/ zákazníkovi. Predovšetkým medzinárodná preprava tvorí náročnú oblasť, ktorej sa musí logistika významne prispôsobovať. Ideálnym riešením je v tomto prípade spolupráca s partnerskými špedičnými firmami etablovanými v jednotlivých regiónoch.

Prečo spolupracovať s regionálnou špedíciou

Nevýhodou medzinárodnej prepravy je nutnosť vyhovieť podmienkam vyplývajúcim z konkrétnej miestnej legislatívy. Úspešné špedičné firmy pôsobiace na medzinárodnej úrovni sú obvykle zoznámené s pomermi v jednotlivých štátoch a podľa nich schopné optimalizovať logistické riešenie nákladnej prepravy. Priama spolupráca s poskytovateľom dopravných služieb by v tomto prípade znamenala nutnosť zoznámiť sa so všetkými podmienkami a dopravnými nariadeniami.

Komerčný článok