Biznis magazín o podnikaní a financiách

Čo vám prinesie certifikát ISO

Pri výrobe ale aj obchodných prevádzkach je dôležité dodržiavať viaceré normy. V nasledujúcom článku vám prezradíme, čo vám v tejto oblasti môžu priniesť certifikáty ISO. Zamerali sme sa pritom na manažment ochrany a zdravia pri práci a zásady ochrany životného prostredia.

Čo vám prinesie certifikát ISO
Čo vám prinesie certifikát ISO (Foto: unsplash.com)

Certifikát ISO 45001

Certifikát ISO 45001 je potvrdením o tom, že vaša spoločnosť venuje zvýšenú pozornosť bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Princípom samotnej normy je identifikovať riziká na pracovisku a riadenie rizík s ohľadom na minimalizáciu následkov. V oblasti riadenia rizík upozorňuje na termíny potrebných školení BOZP a PO či iných. Znižuje sa riziko nesprávne odvedených činností, reklamácií, poškodenia strojov či materiálu a tiež úrazov.

Čo vďaka ISO 45001 získate?

Certifikát ISO 45001 je určený širokej škále organizácií rôznych veľkostí. Prinesie vám výhody aj v konkurenčnom boji na trhu — vďaka nemu budete môcť využiť nové obchodné príležitosti. Budete sa môcť uchádzať o nové zákazky aj u tých záujemcov, ktorí požadujú dodržiavanie tejto normy. Na jeho získanie je potrebné zapracovať všetky požiadavky normy ISO 45001. Napríklad externé a interné záležitosti v spojitosti s BOZP, identifikovanie nebezpečenstiev a naplánovanie potrebných opatrení na znižovanie rizík a podobne.

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 14001 je pre každého vášho obchodného partnera zárukou, že dodržiavate zásady ochrany životného prostredia. Patrí sem oblasť nakladania s odpadom, jeho recyklácia a znehodnocovanie ako tiež znižovanie energetickej náročnosti vašej činnosti. S tým súvisí znižovanie množstva emisií či odpadových vôd a podobne.

Certifikát je dokumentom, ktorý potvrdzuje, že dodržiavate normu ISO 14001, ktorá poskytuje organizáciám rámec a usmernenia pre ochranu životného prostredia. Certifikát je určený pre organizácie z každého odvetvia. Pre jeho získanie budete musieť určiť záväzné povinnosti v súvisiacej oblasti a vytvoriť vlastnú environmentálnu politiku vhodnú pre vaše účely. Vaša environmentálna politika musí pritom obsahovať základný rámec pre stanovenie vašich cieľov v tejto oblasti a samozrejme aj záväzok chrániť životné prostredie.

Text:PR