Biznis magazín o podnikaní a financiách

Daň z príjmov

Dane – sú staré ako ľudstvo samo. Ich základ postavili už starovekí mýtnici a vyberači daní a súčasná doba si ich prispôsobila svojim potrebám a požiadavkám. Niektoré putujú priamo do štátnej kasy či kasy miestnej samosprávy a iné sa stali súčasťou cien tovarov či služieb. Tak či onak sa aj vďaka nim stavajú nové cesty, nemocnice či zveľaďujú verejné priestranstvá našich miest. Jednou z najčastejšie uplatňovaných daní na Slovensku je daň z príjmov.

Daň z príjmov
Daň z príjmov (zdroj: komerčný článok)

Daň z príjmov – stručná charakteristika

Daň z príjmov patrí do kategórie priamych daní a je vyberaná fyzickým, ako aj právnickým osobám na základe ich príjmov /ziskov/. U daňovníka fyzickej osoby môžu byť predmetom dane buď príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, alebo aj z kapitálového majetku.

Za daňovníka dane z príjmov PO sa považuje každá právnická osoba, ktorej príjmy podliehajú zdaneniu. Ide napr. o správcovské spoločnosti, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, doplnkové dôchodkové a správcovské spoločnosti či komanditné spoločnosti.

Daň z príjmov u FO zo závislej činnosti je vyberaná zrážkou z príjmu vo forme preddavkov na daň. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa zamestnanec rozhodne, ako svoju daňovú povinnosť vyrovná. Môže požiadať buď svojho zamestnávateľa, alebo podať daňové priznanie sám. Lehota na podanie daňového priznania je všeobecne stanovená do 3 mesiacov po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31. marca.

Nezdaniteľné príjmy a príjmy, ktoré sú od dane oslobodené

Okrem príjmov, ktoré zdaňovaniu podliehajú, je celá škála príjmov, ktoré sú z tejto povinnosti vyňaté alebo oslobodené. Predmetom dane nie sú dary ani dedičstvá či podiely na zisku vyplácané obchodnými spoločnosťami a družstvami, tzv. dividendy. Rovnako nie sú zdaňované ani úvery a pôžičky či príjmy plynúce z nadobudnutia nových podielov a akcií.

Oslobodené od dane z príjmov sú zisky z predaja nehnuteľností, pokiaľ odo dňa jej nadobudnutia uplynulo min. 5 rokov a predmetná nehnuteľnosť nebola zahrnutá v obchodnom majetku zdaňovaného subjektu. Taktiež príjem z predaja hnuteľnej veci alebo z prenájmu nehnuteľnosti, pokiaľ ročný nájom nepresiahol sumu 500 eur. Oslobodené od platenia dane z príjmov sú tiež náklady prijaté v rámci vyživovacej povinnosti, ako aj dávky a príspevky v hmotnej núdzi a výhry v lotériách. Prijaté náhrady škôd a plnenia z poistenia majetku či zodpovednosti za škodu tvoria pomerne obsiahlu skupinu príjmov, ktoré sú tiež od platenia daní oslobodené.

Vyznať sa v množstve zákonov a ich novelizácií je naozaj pomerne zložité a pre bežného človeka priam nemožné. Sledovať množstvo zmien a aktualizácií v daňovej sústave je však v záujme každého z nás, pretože či sa nám to páči, alebo nie, sme súčasťou celého tohto kolosu.

Komerčný článok